Vilniaus sporto ir turizmo klubas "Regata"


 
 

 

Sporto stovyklų dokumentai:

Dienotvarkė

Vidaus tvarkos taisyklės

Maudymosi taisyklės

 

 

 

 

VILNIAUS SPORTO IR TURIZMO KLUBO "REGATA" ĮSTATAI

1.BENDROJI DALIS

1.1 Visuomeninė organizacija VILNIAUS SPORTO IR TURIZMO KLUBAS "REGATA" (toliau - Klubas) - tai Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas susivienijimas, vienijantis Vilniaus miesto gyventojus aktyviai propaguojančius visų rūšių sportą ir turizmą ir jo apylinkes. Klubas sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.
1.2 Klubas veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir savo įstatų.
1.3 Klubas yra juridinis asmuo, kuriuo jis tampa nuo įregistravimo dienos. Klubas turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitos tik viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o nariai už klubo prievoles.
1.4 Klubo buveinės adresas yra: S. Kairio g. 22,Vilnius
1.5 Klubo veiklos laikotarpis neribojamas.
1.6 Klubas yra ne pelno organizacija. Jo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

2. KLUBO VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI

2.1.1 vystyti irklavimo visų rūšių sportą bei turizmą, organizuoti aktyvų laisvalaikio leidimą gyventojų tarpe;
2.1.2 propaguoti sveiką gyvenseną;
2.1.3 organizuoti sportinius bei turistinius renginius gyventojams. Sudaryti sąlygas moksleiviams užsiimti sportine ir turistine veikla;
2.1.4 dorovinių vertybių ugdymas ypač moksleivių tarpe.
2.1.5 padėti klubo nariams ginant jų teises, profesinius, ekonominius bei socialinius interesus, atstovauti klubo narių interesus valstybinėse, savivaldybės ir kitose institucijose be organizacijose.
Klubas siekdamas šių tikslų sprendžia šiuos pagrindinius uždavinius:
 • pagal galimybes sudaro sąlygas sportininkams ir turizmo mėgėjams dalyvauti varžybose, regatose ir kituose renginiuose vykstančiuose Lietuvoje ir kitose valstybėse;
 • teikia visiems suinteresuotiems nformaciją apie irklavim~ ir turiz Lietuvoje ir užjos ribų;
 • apjungia organizacijų ir fizinių asmenų materialinius bei techninius resursus bendroms programoms vykdyti;
 • steigia fondus konkretiems ilgalaikiams klubo renginiams bei priemonėms finansuoti;
 • populiarina olimpinio judėjimo principus bei pagal galimybę remia olimpines sporto šakas;
 • sudaro sąlygas aktyviai sportuoti sporto veteranams;
 • planuoja ir organizuoja klubo susirinkimus, suvažiavimus ir sporto varžybas ir kitus renginius;
 • vykdo informacinę, metodinę bei konsultacinę veiklą;
 • teikia žinias apie Vilniaus miestą, jo apylinkes, žymiausias vietas, kultūrą, istoriją; - siūlo kelionių maršrutus, taip pat Vilniaus apylinkių upėmis;
 • teikia informaciją apie nakvynės ir viešojo maitinimo vietas Vilniaus mieste ir jo apylinkėse;
 • skatina vilniečius domėtis savo vietovės istorija, paveldu, vandens telkinių istorija ir irklavimo sporto istoriją;
 • tarpininkauja ir padėda sportininkams ir treneriams sudaryti palankias bendradarbiavimo sutartis su Respublikos ir užsienio organizacijomis;
 • reklamuoja irklavimo sportą Vilniuje, Lietuvoje ir užsienyje rengdami regatas ir turistinius žygius;
 • skatina jaunimą domėtis turizmu bei irklavimo sportu;
 • tarpininkauja ir padėda klubo nariams sudaryti palankias bendradarbiavimo sutartis su Respublikos ir užsienio organizacijomis;
 • rinkti, kaupti, įamžinti leidiniuose, video ir kino filmuose, literatūroje klubo istoriją; - savarankiškai rengia ir tvirtina savo veiklos programą;
2.2.1 Klubas siekdamas savo tikslų bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir kitų valstybių gidų organizacijomis, klubais ir sąjungomis.
2.2.2 Klubas gina savo steigėjų ir narių teises įvairiose visuomeninio - politinio gyvenimo srityse ir atstovaujaja interesams.

3. KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1 Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
3.1.1 nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;
3.1.2 steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba;
3.1.3 organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvarias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;
3.1.4 pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingąturtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.5 samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.6 gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;
3.1.7 steigti(būti steigėju) žmones, viešąsias įstaigas registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
3.1.8 steigti fondus ir savo struktūrinius padalinius;
3.1.9 turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitąs tik viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, taip pat po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje kitoje valstybėje;
3.1.11 už prekes ir paslaugas atsiskaityti įstatymų nustatyta tvarka;
3.1.12 jungtis į ne pelno organizacijas ir išstoti iš jų;
3.1.13 gauti labdarą ir paramą;
3.1.14 naudoti lėšas istatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.1.15 užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas;
3.1.16 skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir spoartui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
3.1.17 reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, klubo filialus;
3.1.18 nutraukti savo veiklą.
3.2 Klubas vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę- buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
3.3 Klubas gali turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, nustatomų klubo steigėjų susirinkimo, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Klubo nariai turi tokias neturtines teises:
4.1.1 Klubo nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydžio jie moka stojamąjį ir nario mokęstį ar teikia paramą;
4.1.2 naudotis materialine baze, teikiamomis lengvatomis realizuojant savo pasiūlymus;
4.1.3 asmeniškai dalyvauti posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla;
4.1.4 kreiptis į susirinkimą dėl teisinės ar kitokios pagalbos;
4.1.5 teikti ir realizuoti konkrečius pasiūlymus;
4.1.6 laisvai išstoti iš klubo, apie tai pranešę klubo valdymo organui ar jo vadovui;
4.1.7 įgalioti kitą asmenį balsuoti klubo narių visuotiniame susirinkime už įgaliotoją;
4.2 klubo nariai turi tokias pareigas:
4.2.1 laikytis klubo įstatų;
4.2.2 dalyvauti įgyvendinant klubo programą;
4.2.3 mokėti klubo narių visuotinio susirinkimo nustatytus nario mokestį bei mokestį socialiniams poreikiams spręsti;
4.2.4 dalyvauti klubo narių visuotiniuose susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu;
4.2.5 gauti informaciją apie klubo veiklą;
4.2.6 apskųsti teismui klubo narių visuotinio susirinkimo bei klubo valdymo organo ir administracijos sprendimus;
4.2.7 įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kita asmenį balsuoti už jį klubo narių visuotiniuose susirinkimuose ar atlikti kitus teisinius veiksmus.

5. NAUJŲ NARIŲ Į KLUBĄ PRIĖMIMAS

5.1 Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų šalių piliečiai nuolat gyvenantys Lietuvoje. Klubo nariai skirstomi į tikruosius, prijaučiančius ir garbės narius.
Tikrieji nariai - aktyviai dalyvajantys klubo veikloje ir reguliariai mokantys nario mokestį. Prijaučiantys nariai - žino klubo įstatus, remia klubo veiklą ir pagal išgales moka nario mokestį Garbės nariai - žino klubo įstatus, pritariajiems ir turi ypatingų nuopelnų klubui.
Kandidatai į klubo narius privalo:
5.1.1 parašyti prašymą klubo valdymo organui ar klubo vadovui;
5.1.2 raštiškai įsipareigoti laikytis klubo įstatų;
5.1.3 sumokėti stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato ir keičia klubo valdymo organas ar klubo vadovas įpareigotas Klubo narių susirinkimo;
5.2 Į klubo narius priimama vadovaujantis šiais įstatais bei savanoriškumo ir viešumo principais. Naujus narius į klubą priima klubo valdymo organas paprasta valdymo organo narių balsų dauguma.

6. KLUBO NARIŲ ĮSPĖJIMO, ŠALINIMO IR JŲ IŠSTOJIMO IŠ KLUBO TVARKA

6.1 klubo nariai gali būti įspėjami arba šalinamijeigu jie:
6.1.1 sąmoningai pažeidinėja klubo įstatus;
6.1.2 savo veikla kompromituoja klubą;
6.1.3 daugiau kaip tris mėnesius, be pateisinamų priežasčių nemoka nario mokesčio.
6.2 Klubo nariai šalinami klubo narių visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 balsų dauguma;
6.3 Klubo nariai gali išstoti iš organizacijos pateikę raštišką prašymą klubo valdymo organui ir jį patenkinus 2/3 valdymo organo narių balsų dauguma.

7. KLUBO VALDYMAS

7.1 Klubo valdymo organai yra klubo narių visuotinis susirinkimas, klubo valdyba, klubo pirmininkas.

8. KLUBO NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

8.1 Klubo narių visuotinis susirinkimas yra aukščiausiasis klubo valdymo organas. Klubo narių visuotiniame susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas tikrasis klubo narys.
8.2 Klubo narių visuotinio susisrinkimo kompetencijai priklauso:
8.2.1 keisti ir papildyti klubo įstatus;
8.2.2 patvirtinti įnašus į klubo kapitalą ir jų vertę;
8.2.3 patvirtinti klubo sudarytas panaudos sutartis;
8.2.4 nustatyti klubo privalomas veiklos užduotis;
8.2.5 skirti ir atšaukti klubo valdybos narius, klubo valdybos pirmininką ir revizori~(auditorių) bei nustatyti jiems atlyginimus;
8.2.6 tvirtinti klubo metinę finansinę atskaitomybę;
8.2.7 steigti klubo struktūrinius padalinius, reaorganizuoti ir Iikviduoti klubą;
8.2.8 skirti ekspertą(ekspertų grupę) klubo reikalų tvarkymui patikrinti;
8.2.9 šalinti iš klubo jo narius.
8.3 Klubo narių visuotinius susirinkimus organizuoja klubo valdymo organas. Eilinį klubo visuotinį susirinkimą klubo valdymo organas privalo sušaukti kasmet per 3 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos.
8.4 Neeiliniai klubo narių visuotiniai susirinkimai šaukiami:
8.4.1 klubo narių visuotinio susirinkimo sprendimu;
8.4.2 reikalaujant daugiau kaip 1/3 klubo narių;
8.4.3 klubo vadovo sprendimu;
8.4.4 teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatyrno ir klubo įstatų nustatyta tvarka ir jei dėl to į teismą kreipėsi klubo vadovas, revizorius, auditirius ar kitas suinteresuotas asmuo.
8.5 klubo visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti kiekvienas klubo narys su sprendžiamojo balso teise ir klubo vadovas su patariamojo balso teise, jeigujis nėra klubo narys.
8.6 Apie šaukiamą klubo narių visuotinį susirinkimą klubo valdymo organas privalo paskelbti visiems klubo nariams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, klubo nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Klubo narių visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant termino jeigu visi klubo nariai arba jų atstovai su tuo sustinka.
8.7 Pranešime apie klubo narių visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
8.7.1 klubo pavadinimas ir buveinės adresas;
8.7.2 susirinkimo data;
8.7.3 susirinkimo dienotvarkės projektas.
8.8 Klubo narių visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3(dviejų trečdalių) klubo narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartoninis klubo narių visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal dienotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų.
8.9 Klubo narys, turintis sprendžiamojo balso teisę ir susipažinęs su darbortvarke bei nutarimo projektu, gali raštu pranešti klubo narių visuotiniam susirinkimui savo valią "už" ar "prieš" atskirai dėl kiekvieno nutarimo .
8.10 Klubo narių visuotinio susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus šio straipsnio numatytus atvejus.
8.11 Šie klubo narių visuotinio susirinkimo nutarimai 2/3 susirinkime dalyvaujančiųjų klubo narių sprendžiamuoju balsų dauguma;
8.11.1 dėl klubo įstatų pakeitimo ir papildymo;
8.11.2 dėl klubo reorganizavimo ir klubo reorganizavimo projekto priėmimo;
8.11.3 dėl klubo likvidavimo;
8.11.4 dėl klubo turto dalies, sudarančios daugiau negu 20% klubo turto perdavimo ar perleidimo kitiems asmenims ar organizacijoms;
8.11.5 dėl kitų subjektų prievolių įvykdymo, laidavimo ar garantavimo klubo turto dalimi, didesne negu 20% klubo turto.

9. KLUBO VALDYBA

9.1 Klubo veiklą organizuoja, vykdo ir strategiškai jai vadovauja Klubo valdyba. Ji renkama iš 5 asmenų. Klubo valdyba laikoma susirininkimo vykdomąja institucija.
9.2 Klubo valdybą ir jos pirmininką (klubo pirmininką) ir vicepirmininką renka visuotinis narių susirinkimas bet kuriam laikotarpiui. Visuotinis klubo narių susirininkimas gali atšaukti valdybos narį ar pirmininką bei vicepirmininką, taip pat pakartotinai išrinkti tuos pačius asmenis Klubo valdybos nariais ar pirmininku kitai kadencijai.
9.3 Klubo valdybos kompetencijai priklauso atsakomybė už visą Klubo turtą, valdyba rūpinasi susirinkimo sprendimų įgyvendinimu, sprendžia klausimus susijusius su ūkine veikla, sprendžia finansinius klausimus, vadovauja aprūpinant Klubą inventoriumi ir veda jo apskaitą, priima ar pasalina iš Klubo narius suderinus tai su pirmininku, jam nesant su klubo vicepirmininku. Pateikia ir gina Klubo interesus teisinėse institucijose bei kitose civilinėse organizacijose, pateikia visuotiniam narių susirinkimui dalykines bei finansinės veiklos ataskaitą.
9.3.2 Klubo veiklos programų sudarymas ir veiklos formų nustatymas.
9.4 Klubo pirmininkas {pirmininkui išvykus, susirgus ar kaip kitaip neesant - klubo pirmininko pareigas vykldo vicepirmininkas):
9.4.1 savarankiškai vykdo Klubo narių susirinkimo ir valdybos pavestas funkcijas, ir jų nutarimus, tvarko operatyvius veiklos reikalus;
9.3.3 atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas bankų įstaigose;
9.3.4 išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
9.3.5 pateikia klausimus svarstyti Klubo visuotiniam narių susirinkimui;
9.3.6 visus oficialius dokumentus susijusius su Klubo veikla tvirtina pirmininkas.
9.3.7 atstovauja Klubui teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;
9.3.8 sudaro sandorius Klubo vardu;
9.4 Klubo pajamų ataskaita ir sąnaudų, metinių ataskaitų tvarkymas įeina į iždininko įsipareigojimus.

10. KLUBO LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ, NAUDOJIMO TVARKA

10.1 klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas jo įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuri gali būti įgytas už klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
10.2 Klubo lėšas sudaro:
10.2.1 įstatuose numatyti stojamieji ir nario mokesčiai;
10.2.2 fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos(paaukotos) lėšos;
10.2.3 nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
10.2.4 kredito įstaigų palūkanos už saugomas klubo lėšas;
10.2.5 skolinto kapitalo lėšos;
10.2.6 pajamos už klubo teikiamas paslaugas;
10.2.7 kitos teisėtai klubo gautos lėšos.
10.3 Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų klubui tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms įgyvendinti ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą.
10.4 Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos klubo nariams , išskyrus atvejį, kai klubas nutraukia veiklą jo paties sprendimu. Tokiu atveju turtą, likusį patenkinus visų likviduojama klubo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, nustatyta tvarka sunaudoja visuomeninės organizacijos organai, kurie priėmė sprendimą nutraukti klubo veiklą.
10.5 Klubo lėšomis klubo veiklos vykdymui finansuoti disponuoja klubo valdybos pirmininkas (prezidentas).
10.6 Klubo narių visuotinis susirinkimas gali nustatyti disponavimo klubo lėšomis reglamentą.

11. FINANSINĖS KLUBO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

11.1 Klubo finansinės veiklos kontrolę vykdo klubo revizorius(auditorius) ne rėčiau kaip vieną kartą per metus. Revizorių (auditorių) renka klubo narių visuotinis susirinkimas ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.
11.2 Revizorius kontroliuoja klubo finansinę veiklą:
11.2.1 tikrina klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinius- finansinės veiklos dokumentus;
11.2.2 atlieka bet kokius klubo veiklos patikrinimus klubo narių visuotinio susirinkimo, klubo valdybos ar klubo valdybos pirmininko pavedimu;
11.2.3 artimiausiame klubo visuotiniame susirinkime ar kluho valdymo organo posėdyje praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
11.3 Klubo valdybos pirmininkas ir klubo valdymo organas privalo pateikti revizoriui{auditoriui) jo reikalaujamus buhalterinius-finansinius dokumentus.
11.4Už darbą revizoriumi(auditoriumi) klubas gali mokėti atlyginimą. Jo dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato klubo narių visuotinis susirinkimas.
11.5 Revizorius(auditorius) privalo saugoti klubo paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas klubo veiklą.
11.6 Klubo revizorius(auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą klubo veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.
11.7 valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti klubo veiklą.
11.8 klubo valdymo organai privalo pateikti valstybės(savivaldybės) kontrolės institucijoms bei įstaigos įstatuose nustatytiems fmansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus klubo dokumentus.

12. KLUBO ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

12.1 Keisti ir papildyti įstatus iniciatyvos teisę turi klubo valdyba, klubo pirmininkas, vicepirmininkas, klubo narių visuotinis susirinkimas.
12.2 Klubo įstatų pakeitimus ar papildymus priima ir tvirtina klubo narių visuotinis susirinkimas 2/3 balsų dauguma.
12.3 Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

13. KLUBO REORGANIZAVIMAS

13.1 Sprendimą dėl klubo reorganizavimo, padalijant jį į kelias naujas organizacijas ar prisijungiant prie kitos visuomeninės organizacijos turi teisę priimti tik klubo narių visuotinis susirinkimas, 2/3 sprendžiamųjų balsų dauguma.
13.2 Jeigu klubas reorganizuojamas padalijant jį į kelias naujas organizacijas, jo lėšos ir turtas paskirtomas naujoms organizacijoms klubo narių visuotinio susirinkimo sprendimu, kuris priimamas kartu su sprendimu, dėl klubo reorganizavimo.
13.3 Klubo narių visuotinis susirinkimas, spręsdamas klubo reorganizavimą , padalijimo būdu klausimą, kartu turi spręsti, koks bus naujos visuomeninės organizacijos pavadinimas ir kokią naudos simboliką.
13.4 Jeigu klubas prisijungia prie kitos visuomeninės organizacijos, jo turtas atitenka organizacijai, prie kurios prisijungiama.

14. KLUBO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ STEIGIMAS

14.1 Klubo struktūrinis padalinys turi atskirą buveinę ir valdymo organus. Struktūrinis padalinys gali būti juridinis asmuo. Klubo struktūrinių padalinių skaičius neribojamas.
14.2 Klubo struktūrinį padalinį steigia ar likviduoja klubo narių visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo klubo narių visuotinio susirinkimo nutarimu.
14.3 Klubo struktūriniam padaliniui leidžiama turėti subsąskaitą. Struktūrinio padalinio turtas apskaitomas klubo finansiniėje atskaitomybėje.
14.4 Klubo struktūrinio padalinio teises ir jo santykį su klubo valdymo organais nustato klubo narių visuotinis susirinkimas.
14.5 Apie struktūrinio padalinio, turinčio juridinio asmens statusą, įsteigimą klubo valdymo organas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tokio struktūrinio padalinio įsteigimo raštu praneša valstybės institucijai , įregistravusiai klubo įstatus, ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra klubo struktūrinio padalinio buveinė, vykdomajai institucijai.
14.6 Klubo padalinys, taip pat ir turintis juridinio asmens teises, turi teisę atsiskirti nuo klubo ir tapti nauja visuomenine organizacija. Atsiskirusiam klubo padaliniui priklausantis turtas ir lėšos atitenka naujai steigiamai visuomeninei organizacijai. Klubo padalinys nuo atsiskirymo dienos netenka savo ankstesnio pavadinimo ir simbolikos.

15. KLUBO VEIKLOS SUSTABDYMAS IR PASIBAIGIMAS

15.1 Klubo veikla gali pasibaigti :
15.1.1 klubo narių visuotiniam susirinkimui įstatuose nustatyta tvarka priėmus sprendimą reorganizuoti klubą, t. y. padalyti į kelias naujas visuomenines organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;
15.1.2 klubo narių visuotiniam susirinkimui įstatuose nustatyta tvarka priėmus sprendimą nutraukti veiklą;
15.1.3 teismui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą.
15.1.4 priėmus sprendimą nutraukti Klubo jos turtas sunaudojamas įstatymų nustatyta tvarka.

Šie įstatai priimti visuotiniame narių klubo susirinkime 2001
VILNIAUS SPORTO IR TURIZMO KLUBO "REGATA"
pirmininkas Saulius MAŽEIKIS.

Aukštyn